Do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są podmioty prowadzące pełną księgowość, czyli ewidencje w postaci ksiąg rachunkowych. Istotnie należy zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe stanowi pewnego rodzaju raport informujący o aktualnym stanie finansowym jednostki. Sporządzenie sprawozdania finansowego należy do obowiązków kierownika jednotki (wlaściciel firmy, członek zarządu). W wielu przypadkach właściciele firm decydują się powierzyć ten obowiązek specjalistom biura rachunkowego lub księgowym.

Najważniejsze elementy sprawozdania finansowego:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacja dodatkowa (objaśnienia, wprowadzenie do sprawozdania)

Warto podkreślić, że jednostki podlegające badaniu sprawozdania finansowego muszą również sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym / zestawienie zmian w aktywach netto / rachunek przepływów pieniężnych.

Odpowiednio przygotowane sprawozdanie finansowe należy złożyć w odpowiednim terminie w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Istotnie należy zaznaczyć, że za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe.

Zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z pomocy biura rachunkowego w zakresie sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

 


↪ Do kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2021 rok?

↪ Składanie sprawozdania finansowego do KRS

Call Now Button