Od 1 lipca nie ma już możliwości złożenia sprawozdania finansowego w sposób inny niż elektronicznie. Obecnie istnieje konieczność przygotowania tego dokumentu i zapisania go w odpowiednim formacie pliku oraz podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP.

Sprawozdanie musi zostać przygotowane w formacie pliku XML, który zawiera uporządkowane dane opisane załącznikami i jest zgodny ze schematem XSD opisującym strukturę danych w dokumencie.

Istnieją dwa sposoby złożenia sprawozdania finansowego do KRS:
1. w Repozytorium Dokumentów Finansowych – jest to platforma, na której wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS mogą bezpłatnie złożyć SF, jeśli tylko czynności tej będzie dokonywać osoba uprawniona do reprezentacji o numerze PESEL ujawnionym w rejestrze.
2. w systemie S24.
Przygotowane dokumenty, przed złożeniem, muszą zostać podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych, przez kierownika jednostki lub wszystkich członków organu kierującego spółką.

Call Now Button