Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to rodzaj spółki kapitałowej, w której udziały należą do wspólników. Kluczową cechą spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.  Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, co oznacza, że jest podmiotem prawnym odrębnym od swoich wspólników. Ma możliwość nabywania praw i zobowiązań oraz może być strony umów i procesów sądowych.

Spis treści:

Jak założyć spółkę z o.o. i wpisać do KRS?

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z o.o. w KRS?

KRS wniosek o założenie spółki z o.o.


Jak założyć spółkę z o.o. i wpisać do KRS?

 

Jak założyć spółkę z o.o. i wpisać do KRS?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i jej wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest procesem, który pozwala na formalne ustanowienie i rejestrację działalności gospodarczej. Spółka z o.o. jest popularną formą prowadzenia biznesu w Polsce, ponieważ oferuje ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników.

Proces założenia spółki z o.o. i wpisu do KRS wiąże się z określonymi wymogami i procedurami. W pierwszej kolejności konieczne jest sporządzenie umowy spółki, która określa m.in. nazwę spółki, informacje o wspólnikach, kapitale zakładowym i zasadach działania. Umowa ta powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Następnie wspólnicy muszą wnosić swoje wkłady do spółki, które mogą być w postaci pieniędzy, rzeczy lub praw majątkowych. Wysokość minimalnego kapitału zakładowego wynosi 5 000 złotych. Wpłacane środki powinny być zdeponowane na specjalnym koncie bankowym.

Po sporządzeniu umowy i wniesieniu kapitału zakładowego, należy złożyć wniosek o wpis do KRS. Wniosek ten składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym spółka będzie miała swoją siedzibę. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć wymagane dokumenty i informacje, takie jak umowa spółki, oświadczenia wspólników, informacje o zarządzie i kapitale zakładowym.

Po złożeniu wniosku, sąd rejestrowy dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów i informacji. Po pozytywnej weryfikacji spółka zostaje wpisana do KRS, co oznacza formalne uznane jej istnienia. Spółka otrzymuje swój numer KRS oraz REGON, co umożliwia identyfikację i prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z o.o. w KRS?

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i rejestracji jej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) konieczne jest złożenie określonych dokumentów. Oto lista podstawowych dokumentów, które są potrzebne w procesie rejestracji:

 1. Umowa spółki: Najważniejszym dokumentem jest umowa spółki z o.o., która określa warunki i zasady funkcjonowania spółki. Umowa powinna zawierać m.in. nazwę spółki, informacje o wspólnikach, informacje o kapitale zakładowym i sposobie wniesienia wkładów, zasady podziału zysków i strat, a także inne istotne ustalenia dotyczące działalności spółki.
 2. Oświadczenia wspólników: Wspólnicy spółki z o.o. powinni złożyć oświadczenia o objęciu udziałów w spółce oraz o nieposiadaniu przeciwwskazań do pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Oświadczenia te potwierdzają, że wspólnicy są świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z udziału w spółce.
 3. Informacje o zarządzie: Należy dostarczyć informacje dotyczące zarządu spółki, czyli osób odpowiedzialnych za jej codzienne zarządzanie. Informacje te obejmują imiona i nazwiska członków zarządu oraz ich adresy zamieszkania.
 4. Informacje o kapitale zakładowym: Wymagane jest przedstawienie informacji dotyczących kapitału zakładowego spółki, w tym wysokości kapitału oraz sposobu wniesienia wkładów przez wspólników.
 5. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej: W celu zarejestrowania spółki w KRS konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej, której wysokość zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki.

Dodatkowo, mogą być również wymagane inne dokumenty, takie jak pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości wspólników lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie określonych warunków lub umożliwiające identyfikację spółki.

 

KRS wniosek o założenie spółki z o.o.

Wniosek o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest kluczowym dokumentem w procesie rejestracji. Oto omówienie tego wniosku, wraz z informacjami na temat jego zawartości i podpisujących:

 1. Zawartość wniosku: Wniosek o założenie spółki z o.o. powinien zawierać następujące informacje i dokumenty:
 • Dane identyfikacyjne spółki: Wnioskodawcy powinni podać pełną nazwę spółki z o.o., a także wskazać adres siedziby spółki.
 • Informacje o wspólnikach: Należy podać imiona, nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwo oraz adresy zamieszkania wszystkich wspólników.
 • Kapitał zakładowy: Wnioskodawcy muszą podać wysokość kapitału zakładowego spółki oraz informacje o sposobie wniesienia wkładów przez wspólników.
 • Zarząd spółki: Należy dostarczyć informacje dotyczące zarządu spółki, takie jak imiona, nazwiska i adresy członków zarządu.
 • Umowa spółki: Do wniosku należy załączyć odpis umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.
 • Inne dokumenty: W zależności od konkretnych okoliczności, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości wspólników lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie określonych warunków.

2.Podpisujący wniosek: Wniosek o założenie spółki z o.o. powinien być podpisany przez wszystkich wspólników. Podpisy powinny być notarialnie poświadczone lub podpisane w obecności pracownika sądu rejestrowego.

Ważne jest, aby upewnić się, że wniosek jest wypełniony poprawnie i zawiera wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty.

Call Now Button