Obecnie trwają pracę nad wprowadzeniem dodatkowych obowiązków dla pracodawców w zakresie wypowiedzenia umowy na czas określony. Co się zmieni?

Obecnie uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy umów zawieranych na czas nieokreślony. Z tego powodu pracownicy często oczekują tej formy nawiązania stosunku pracy. Czy taka sama zasada będzie obowiązywać w zakresie umów zawieranych na czas określony?

Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w przepisach, które zobowiążą pracodawców do uzasadnienia również w przypadku umów o pracę zawieranych na czas określony.

Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie obowiązkowych konsultacji związkowych w momencie planowania rozwiązania umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej planowane są rozwiązania mające na celu wyrównanie różnić między umową o pracę na czas nieokreślony a określony.

Państwa członkowskie muszą dostosować przepisy regulujące rozwiązywanie umów o pracę do wymagań unijnych.

Call Now Button