Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (Dyrektywa „Work-life-balance”) jasno określa, że do sierpnia 2022 roku państwa członkowskie UE zobowiązane są do dostosowania przepisów prawa do założeń dyrektywy. Jakie zmiany zostaną najprawdopodobniej wprowadzone w 2022 roku?

Planowane rozwiązania:
1. Wprowadzenie 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego dostępnego dla każdego z rodziców (bez możliwości przenoszenia) do wykorzystania do 8 roku życia dziecka.
2. Wydłużenie wymiaru urlopu opiekuńczego do 5 dni roboczych w roku.
3. Wprowadzenie prawa do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.
4. Umożliwienie pracownikom wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Głównym celem wdrażanych rozwiązań jest dążenie do równowagi między kobietami oraz mężczyznami w obszarze rynku pracy, ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Call Now Button