Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ze świadczeń mogą skorzystać Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy z powodu działań wojennych oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy przyjechali do Polski z tej samej przyczyny.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest posiadanie numeru PESEL.

Wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać?

 1. imię (imiona) i nazwisko
  2) datę urodzenia
  3) obywatelstwo
  4) płeć
  5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
  6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
  7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  8) adres pobytu
  9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada
  10) numer PESEL.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Środki można przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania.

Call Now Button