Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w połowie 2021 roku. Od tego czasu wiele osób zdecydowało się na założenie firmy w postaci nowego typu spółki kapitałowej. W nowej formie spółki zastosowano uproszczone zasady prowadzenia spółki oraz elastyczne podejście do organów spółki, podejmowania uchwał. Warto również zaznaczyć, że istotną rolę w prostej spółce akcyjnej pełni ochrona wierzycieli – jakie mechanizmy zastosowano?

Ochrona wierzycieli w prostej spółce akcyjnej:

W prostej spółce akcyjnej mamy do czynienia z ograniczoną możliwością wypłat środków spółki na rzecz akcjonariuszy. Istotne jest, że wypłata środków nie może wpłynąć na utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6-miesięcy od dnia dokonania wypłaty.

Dodatkowo zastosowano obowiązkowe zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych strat spółki.

Następnie transakcje z akcjonariuszami, spółkami z nimi powiązanymi oraz zależnymi lub kontrolującymi akcjonariuszy muszą przebiegać na zasadach rynkowych.

Na koniec warto zaznaczyć, że członkowie zarządu PSA ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w sytuacji, gdy egzekucja z majątku okazała się bezskuteczna.

Call Now Button