Spółka z o.o. komandytowa to popularna forma prowadzenia biznesu wybierana bardzo często przez polskich przedsiębiorców. Założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych powstaje w momencie uzyskania wpisu do rejestru.

Spółka komandytowa wraz z udziałem przedsiębiorstwa z ograniczoną odpowiedzialnością jest korzystnym rozwiązaniem, które umożliwia otrzymanie korzyści w postaci braku odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki wraz z pojedynczym opodatkowaniem dochodów.

Wadą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podwójny obowiązek opłacania świadczeń do administracji skarbowej. Podatek w tym przypadku nałożony został zarówno na dochody przedsiębiorstwa, jak i na wspólników, którzy muszą wypracowany zysk wypłacić w formie opodatkowanych dywidend.

Konstrukcja spółki z o.o. komandytowej natomiast umożliwi uzyskanie pojedynczego opodatkowania wraz z nałożeniem odpowiedzialności na komplementariusza, którym w tym przypadku jest podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością.

Takie połączenie wybierają najczęściej świadomi przedsiębiorcy, którzy zdają sobie sprawę z zalet tej konstrukcji. Istotnym celem prowadzenia takiej działalności gospodarczej jest zabezpieczenie swojego majątku oraz zoptymalizowanie podatkowe, które będzie przekładać się na zysk przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą oraz przepisami zarówno odrębnymi dla jednostki gospodarczej o charakterze komandytowym, jak i z ograniczoną odpowiedzialnością powstałe połączenie będzie zobowiązywało właścicieli do prowadzenia pełnej księgowości.

W takim celu skomplikowany system zapisu nie powinien być ewidencjonowany przez osoby, które nie są do tego uprawnione. Brak wiedzy z zakresu księgowości i rachunkowości może spowodować błędy w deklaracjach i formularzach, które przesyłane następnie do administracji rządowej i skarbowej mogą w rezultacie nałożyć na wnioskodawcę kary finansowe.

Prawidłowo, rzetelnie i terminowo prowadzona księgowość spółki z o.o. komandytowej wraz z aktualną wiedzą w przepisach i regulacjach prawnych prowadzić mogą księgowi.
Przedsiębiorcy zarówno spółek osobowych, jak i konstrukcji połączonych ze sobą firm mogą powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych biuru rachunkowemu, które zatrudnia profesjonalistów wyposażonych w niezbędne kompetencję. Ponadto, pracownicy zewnętrzni z reguły swoje zadania przeprowadzają na nowoczesnej technologii, programach komputerowych i systemach.

Dlaczego tak skomplikowana jest pełna księgowość? Zgodnie z przepisami firm, które prowadzą szczegółowy rejestr każdej operacji gospodarczej muszą także dokonać podwójnego zapisu. W uproszczeniu oznacza to, że każda transakcja powinna pojawić się na dwóch kontach bankowych.
Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa zobowiązana zostanie również do utworzenia na końcu każdego roku bilansowego sprawozdania finansowego z działalności gospodarczej. Badanie takie ma na celu sprawdzenie poprawności danych oraz wykazaniu efektywności i optymalizacji dokonywanych transakcji i uzyskanego zysku przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe spółki musi składać się z rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowych.

Call Now Button