Sprawozdanie finansowe spółki stanowi najważniejsze źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Istotnie należy zaznaczyć, że konieczność sporządzania sprawozdania finansowego oraz składania go w odpowiednim terminie nakładają na wszystkich przedsiębiorców przepisy Ustawy o Rachunkowości. Właściciele firm powinni mieć na uwadze, że sprawozdania finansowe są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Sprawozdanie finansowe stanowi zestawienie liczbowych wyników finansowych podmiotu. Sporządzane jest za cały rok podatkowy przez przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązkowe elementy:
– bilans (zestawienie aktywów i pasywów),
– rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zyski i straty),
– informacja dodatkowa (przedstawienie szczegółowych informacji o sytuacji przedsiębiorstwa).

Istotnie należy zaznaczyć, że obecnie należy składania sprawozdania finansowe wyłącznie w formie elektronicznej. E-sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych nie dotyczy wspólników spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich w przypadku, gdy:
– przychody netto spółki za poprzedni rok obrotowy są niższe niż przeliczona na złotówki równowartość 2 000 000 euro,
– nie prowadzą ksiąg rachunkowych.
Te firmy muszą złożyć jedynie odpowiednie oświadczenie informujące o tym, że nie mają obowiązku składania sprawozdania.

Call Now Button