Kto może skorzystać ze świadczenia jakim jest czternasta emerytura? Komu przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne?

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które w dniu 31 października mają prawo do określonych świadczeń emerytalno-rentowych, czyli:
– emerytur i rent systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych
– rent socjalnych,
– świadczeń przedemerytalnych,
– emerytur pomostowych;
– zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;
– nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
– rent inwalidów wojskowych i wojennych;

Istotne jest, że ten rodzaj świadczenia jest jednorazowy. Jego wypłata uzależniona jest od wysokości dochodu, którego próg został ustalony na poziomie 2900 zł.

Seniorzy nie muszą składać wniosku – świadczenie jest wypłacane z urzędu.

Kto otrzyma świadczenie w 2022 roku?
Rolnicy, których emerytury i renty wypłacane są co kwartał.

Call Now Button