Amortyzacja nazywamy rozłożenie w czasie kosztów wynikających z wprowadzenia do jednostki określonych składników majątku. Dzięki amortyzacji możliwe jest zaliczenie do kosztów składników majątku będących kosztem uzyskania przychodów, a dzięki temu obniżenie dochodu i wartości naliczonego na jego podstawie podatku dochodowego.
Odpisów dokonuje się w sytuacji, gdy wartość początkowa środka trwałego jest wyższa niż 10 000 zł. Składniki o wartości równej lub niższej niż wskazana kwota, również można zaliczyć do środków trwałych i poddać jednorazowej amortyzacji.
Amortyzacji podlegają:

– budowle, budynki, lokale stanowiące odrębną własność,
– maszyny, urządzenia i środki transportu;
– przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, które są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Tylko prawidłowe dopełnienie wszystkich formalności umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązków prawnych, a tym samym brak możliwości dokonania odpisu, niesie za sobą poważne skutki podatkowe.

Call Now Button