Przepisy dotyczące ulgi w zakresie podatku PIT dla osób młodych, za których uważa się pracowników do 26. rż, weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku, kiedy to limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł. Kwota ta dotyczy 5/12 limitu w odniesieniu do całego roku, gdyż zwolnienie dotyczyło 5 miesięcy (od sierpnia).

Kwota, która przekroczyła 85 528 zł, stanowiąca nadwyżkę przychodów ponad wyznaczony limit, była obciążona opodatkowaniem na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skalą podatkową. W takiej sytuacji przedsiębiorca był zobowiązany do odprowadzenia za pracownika podatku 18%. Z kolei w sytuacji, kiedy nadwyżka przekroczy ów próg podatkowy – wówczas jest to stawka 32% podatku.

Jak rozliczyć swój PIT w 2020 roku? Od 2020 roku limit odpowiadał kwocie z górnej granicy przedziału pierwszego skali podatkowej 85 528 zł, a z kolei nadwyżka ponad określony limit podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W dalszym ciągu jeśli przekroczony zostanie limit, płatnik zobowiązany będzie obliczyć i pobrać podatek w wysokości 18%. Natomiast, kiedy nadwyżka przekroczy pierwszy próg podatkowy – do odprowadzenia 32% podatku.

WAŻNE – w trakcie ustalania limitu, nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodów, jak również innych ulg. Bardzo ważna jest kwota brutto, którą określa umowa o pracę lub umowa zlecenia.

Call Now Button