Organem wykonawczym, który prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje jest zarząd.
Dotyczy to spółek kapitałowych, takich jak:

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. Spółka akcyjna

Składa się on z jednego lub większej liczby członków, którzy powoływani są spośród wspólników lub też spoza ich grona. Powołanie i odwołanie członków następuje poprzez podjęcie uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
Uchwała wspólników może określać zasady wynagradzania członków zarządu.

Członkiem zarządu może zostać osoba:

  • fizyczna
  • mająca pełną zdolność do czynności prawnych

Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania w czynnościach sądowych i pozasądowych.

Działania nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki każdy przedstawiciel może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu, natomiast takie czynności jak składanie oświadczeń w imieniu spółki wymagają zazwyczaj współdziałania wszystkich członków zarządu.

Mandat przedstawiciela zarządu wygasa w sytuacjach, takich jak:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pełny rok obrotowy, w dniu zgromadzenia wspólników
  • śmierć
  • rezygnacja
  • odwołanie ze składu zarządu

W większości spółek uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu, leżą w obowiązkach prezesa zarządu.

Call Now Button