Założycielami fundacji rodzinnej są osoby, które chcą zarządzać posiadanym majątkiem oraz spełniać świadczenia na rzecz wskazanych przez fundatora beneficjentów. Co jest potrzebne do utworzenia fundacji rodzinnej? W jaki sposób fundacja rodzinna będzie funkcjonować w Polsce od 2022 roku?

Do założenia fundacji rodzinnej przepisy prawne wymagać będą spełnienia takich warunków jak:

• złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu;

• ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę albo statut;

• wniesienie przez fundatora mienia, przynajmniej w minimalnej kwocie 100 tys. zł;

• wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że ustanowienie fundatora będzie mogło zostać zrealizowane wyłącznie na mocy aktu notarialnego.

Momentem powstania fundacji rodzinnej będzie uzyskanie odpowiedniego wpisu w rejestrze fundacji rodzinnych.

Kto może być fundatorem w fundacji rodzinnej?

Istotnie należy zaznaczyć, że fundatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Jaki kapitał potrzebny na start?

Założenie fundacji rodzinnej zobowiązuje do wniesienia wkładu o wartości minimalnej 100 000 zł.

Organy fundacji rodzinnej:

• zarząd,

• rada protektorów, oraz

• zgromadzenie beneficjentów.

Call Now Button