Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może jednak być zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o. Są dwa sposoby na założenie spółki: tradycyjny lub elektroniczny.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
 • druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
 • druk KRS-WG – emisja akcji,
 • druk KRS-WK – organy podmiotu,
 • druk KRS-WL – prokurenci,
 • druk KRS-WM – przedmiot działalności,
 • statut spółki oraz akt notarialny obejmujący zawiązanie spółki akcyjnej i oświadczenia o objęciu akcji,
 • potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat na akcje oraz wkładów niepieniężnych,
 • dokument o powołaniu członków organów spółki,
 • w przypadku jednoosobowej spółki akcyjnej – adres jedynego akcjonariusza,
 • zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki,
 • jeżeli statut spółki przewiduje minimalna lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego – oświadczenie zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego,
 • dowody uiszczenia opłat,
 • listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń.

Wniosek o wpis spółki akcyjnej do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), sąd rejestrowy ma za zadanie rozpoznać nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeśli okaże się, że wniosek zawiera błędy, należy je poprawić i znów złożyć z prośbą o ponowne rozpatrzenie. Czas liczy się wówczas od nowa.

Call Now Button