W praktyce często występują sytuacje, kiedy kontrahent mimo obowiązku nie uiszcza terminowo należności za zakupiony towar czy wykonaną usługę. Podatnikowi, któremu nie zapłacono za nabyty towar lub usługę przysługuje prawo do skorzystania z przywileju, który polega na korekcie podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Ulga na złe długi to ratunek dla podatników od towaru i usług, którym nie udało się uzyskać należności od kontrahentów w określonym w ustawie terminie. Wierzyciel, dzięki skorzystaniu z ulgi może odzyskać kwotę podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty. Przepisy, które określają warunki skorzystania z ulgi na złe długi w dość znacznym stopniu opisane zostały w ustawie o VAT.

Warunki, jakie spełnić musi przedsiębiorca w celu skorzystania z ulgi na złe długi to to, iż od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelności nie mógł upłynąć okres 2 lat, dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane zostało na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania oraz na dzień poprzedzający złożenia deklaracji podatkowej z korektą wierzyciel i dłużnik byli zarejestrowanymi podatnikami.

Z początkiem 2019 roku obowiązywać zaczęły nowe regulacje, które dotyczyć będą stosowania ulgi na złe długi. Nowa zmiana oznacza, że sprzedawca ma prawo do odzyskania rozliczonego podatku należnego od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymano zapłaty o 60 dni wcześniej.

Korekta podatku VAT od nieuregulowanej faktury następować będzie w okresie, w którym przypada 90 dzień od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jeżeli sprzedawca ma prawo do odzyskania rozliczonego podatku należnego od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty o 60 dni wcześniej. Zasada ta niekorzystna jest jednak dla nabywcy lub dłużnika, ponieważ skorygować oni muszą swoje rozliczenia w zakresie podatku wcześniej odliczonego od faktur zakupu. Korekta podatku naliczonego jest obowiązkiem przedsiębiorcy i nie ma w tym przypadku znaczenia czy sprzedawca korzystał z ulgi.

Korekty nie należy stosować w przypadku, gdy dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, dłużnik w ostatnim dniu miesiąca od obowiązującego terminu jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także w przypadku częściowego uregulowania należności. Ulga na złe długi wykazana zostaje na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W dokumencie niezbędne jest podanie danych wierzyciela oraz dłużnika, a także dane dotyczące faktury, której dotyczy ulga.

Call Now Button