Świadczenie pielęgnacyjne to specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, który został określony w ustawie dotyczącej świadczeń rodzinnych. Jest przyznawany z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej.

W 2021 roku świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 141 zł, a co ważne – kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji. Tym samym świadczenie pięlegnacyjne w 2021 roku wyniesie 1971 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy ustala minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Owa decyzja jest ogłaszana w Monitorze Polskim do dnia 15 listopada.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
– matce/ojcu,
– faktycznemu opiekunowi dziecka,
– osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
– osobom na których zgodnie z Kodeksem Rodzinnym ciąży obowiązek alimentacyjny (poza osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Powyżej wymienione osoby mogą uzyskać świadczenie pielęgnacyjne wówczas, gdy nie podejmują, bądź rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o istotnej niepełnosprawności.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Call Now Button