Nie wszyscy przedsiębiorcy dokonują podziału ponoszonych kosztów na te pośrednie i bezpośrednie. Jest to obowiązkiem jedynie tych, którzy stosują metodę memoriałową rozliczania podatku VAT- dzielą wtedy koszty na te związane bezpośrednio z przychodami i te związane wyłącznie pośrednio.
W przepisach prawa nie ma definicji poszczególnych kosztów i przedsiębiorca sam musi zdecydować o kategorii danego z wydatków.

Koszty bezpośrednie – ich poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychód i da się je powiązać bezpośrednio z danym przychodem. Są to na przykład:
– zakup towarów,
– opłata za usługi podwykonawców,
– zakup materiałów podstawowych i pomocniczych.

Jeśli koszty zostaną poniesione już po zakończeniu roku, w którym zagwarantowały osiągnięcie przychodu potrąca się:

A. w roku podatkowym, w którym osiągnięto przychody, o ile poniesiono je przed sporządzeniem sprawozdania finansowego lub przed złożeniem zeznania.
B. w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie lub zeznanie roczne.

Koszty pośrednie – ich poniesienie wiążą się z prowadzoną działalnością ale nie ma bezpośredniego wpływu na przychody, przykłady:
– czynsz,
– opłaty za media,
– koszt obsługi księgowej,
– koszt obsługi prawnej,
– leasing.

Call Now Button