Nie od dzisiaj wiadomo, iż obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się wówczas, gdy przedsiębiorstwo przekroczy limit przychodów w wysokości 2 000 000 euro (po przeliczeniu na PLN). Dokonując prawidłowego przeliczenia zgodnie ze średnim kursem euro z dnia 1 października 2020 roku, limit ten wyniósł 9 030 600 zł, a więc jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym przekroczyły ten limit, będą zobowiązane do prowadzenia w 2021 roku ksiąg rachunkowych.

Limit wyrażony w walucie euro, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obowiązująca w Polsce ustawa o rachunkowości przewiduje, iż:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku,
mają możliwość stosowania zasad rachunkowości określonych ustawą także od początku następnego roku obrotowego pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym są niższe niż równowartość limitu w walucie polskiej.

 

Pełna księgowość online – wygodny sposób na prowadzenie księgowości pełnej bez wychodzenia z domu.

Call Now Button