Księgi rachunkowe w systemie rachunkowości – dlaczego ich prowadzenie jest tak ważne?

Księgi rachunkowe stanowią zestawienie obejmujące zapisy księgowe uporządkowane w sposób chronologiczny. Ich odpowiednie prowadzenie pozwala wykazać obroty i salda, a także aktywa i pasywa firmy.

Księgi rachunkowe w systemie rachunkowości składają się z:

  • dziennika
  • księgi głównej
  • księgi pomocniczej
  • zestawienia obrotów i sald
  • wykazu składników aktywów i pasywów

Księgi rachunkowe w systemie rachunkowości muszą być prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Niewłaściwa ewidencja w księgach może narazić przedsiębiorcę na duże problemy z prawem.

Istnieje możliwość powierzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu.

Księgi rachunkowe należy prowadzić:

  • rzetelnie;
  • sprawdzalnie;
  • na bieżąco;
  • bezbłędnie;
Call Now Button